Avatari Biografija Isusa Hrista Isus Hrist

Isus Hrist Biografija

Glavni izvori informacija o Isusovom životu jesu četiri kanonska jevanđelja koja su ušla u sastav Biblije (Jevanđelje po Mateju, Marku, Luki i Jovanu). Prema ovim jevanđeljima, može se donekle rekonstruisati Isusov život.
Isus je rođen u judejskom gradu Vitlejemu. Roditelji su mu bili Marija i Josif, drvodelja. Smatra se da je bezgrešno začet, i da je anđeo Gavrilo posetio devicu Mariju kako bi joj saopštio da će roditi Sina Božijeg. Marija i Josif morali su da napuste rodni Vitlejem zbog naredbe Oktavijanan Avgusta, i rođenje deteta ih je zateklo na putu, u gostionici. Kako nije bilo slobodnih soba, dete je rođeno u štali, i odmah po rođenju stavljeno u jasle, čime je ispunjeno drveno proročanstvo o rođenju Sina Božijeg. Njegovo rođenje bilo je obeleženo čudesnim znacima na nebu, praćenim od tri mudraca koji su došliu da mu se poklone i donesu darove. Prema Mateju, porodica je boravila u Egiptu sve do Irodove smrti, nakon čega se nastanila u Nazaretu kako bi izbegla život pod vlašću Irodovog sina Arhelaja (Matej 2:1-12).Biblija opisuje Isusovo detinjstvo do 12.godine, i događaje od 30. do 33. godine. O godinama između nema pouzdanih podataka, mada postoje mišljenja da je Isus to vreme poroveo u Indiji.
Iz jevanđelja saznajemo da je u 30. godini Jovan Krstitelj krstio Isusa i taj se događaj smatra početkom Hristovog javnog delovanja. Tom prilikom, prema jevanđeljima, otvorilo se Nebo i sveti Duh u vidu goluba sišao je na njega, a sa neba se začuo glas: “Ti si sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji”. Posle krštenja, Isus je otišao u pustinju, gde je 40 dana postio. Đavo mu je tri puta dolazio u obliku raznih iskušenja, ali je Hrist izašao kao pobednik.
Isusu je tokom svog delovanja činio razna čuda, uključujući pretvaranje vode u vino, hodanje po vodi, čudesna isceljenja, kao i podizanje Lazara iz mrtvih i vraćanje u život. Hrist je govorio da nije došao da mu služe, nego da služi i da svoju dušu da u otkup za mnoge druge. Sledilo ga je 12 učenika, apostola, koji su kasnije širili njegovo učenje i ne nejevrejske narode. Isus je propovedao o ljubavi, dobroti i oproštaju, koristeći alegorije i parabole kako bi uzvišene ideje približio običnom slušaocu. Na vrhuncu službe, dolazile su mu hiljade ljudi da ga slušaju. Isus je džao govore o Božanskoj Ljubavi koja je bezuslovna i nemerljiva. Najpoznatiji od tih govora je Beseda na gori.
Jednom prilikom je trojicu apostola – Petra, Jovana i Jakova –poveo sa sobom na goru, da se mole zajedno. Dok su bili tamo, Isus se pred njima preobrazio – lice mu je sijalo kao sunce, a odeća postal blistava. Sa neba se čuo glas: “Ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji”. Uskoro je Hrist počeo da upozorava učenike na svoju dolazeću smrt i uskrsnuće.
Isus i njegovi učenici došli su u Jerusalim tokom praznika Pashe, kada je grad bio krcat hodočasnicima. Dočekala ga je gomila ljudi, vičući: “Neka je blagosloven koji dolazi u Ime Božije, i to – car Izrailjev!” Tokom svog kraljevskog ulaska, Isus je napravio pometnju u hramu, jer je isprevrtao stolove trgovaca koji su tu postavili svoju robu., govoreći da su od hrama napravili razbojničku jazbinu. Nešto kasnije te nedelje, Hrist je sa učenicima slavio Pashu na gozbi poznatoj kao Tajna večera. Tom prilikom je objavio da će ga izdati jedan od učenika, nakon čega će biti pogubljen. Tokom večere, uzeo je hleb u ruke, govoreći: “ Ovo je telo moje koje se daje za vas”, a zatim vino, govoreći: “Ova čaša je novi savez krvlju mojom koja se proliva za vas”. Po završetku večere, rekao im je da čine to isto u spomen na njega. Potom su otišli u Getsimanski vrt da se mole. Dok su još bili u vrtu, uhapsili su ga čuvari hrama, po naređenju svešteničkog poglavara Kajafe. Hapšenje se odigralo tajno, tokom noći, da bi se izbegli neredi jer je Hrist bio omiljen u narodu. Isusa je stražarima izdao jedan od učenika, Juda Iskariotski, za 30 srebrnjaka.
Isus je optužen za bogohuljenje, nakon čega je predate rimskom prokuratoru Pontiju Pilatu na osnovu tužbe za pobunu jer je tvrdio da je car Judejski. Pilat nije mislio da je Hrist kriv za bilo kakav prekršaj protiv Rimljana, a kako je bio običaj da se za Pashu oslobodi neko od zatvorenika, od okupljenih je tražio da oslobode Isusa ili razbojnika Varavu, Gomila je odlučila da se oslobodi Varava, a Hrist razapne na krst, nakon čega je Pilat oprao ruke, kao simbol oslobađanja od odgovornosti za ovu odluku. Isus je iste večeri, posle najstrašnijih mučenja, umro na krstu, na brdu Golgoti.
Tri dana posle raspeća, uskrsnuo je i pojavio se pred Marijom Magdalenom, a zatim i pred ostalim učenicima.
Hrist je oko 3,5 godine propovedao svoje učenje, idući od grada do grada, zajedno sa apostolima i mnogo sledbenika. Iz njegovog učenja proističu dve suštinske zaposvesti koje određuju kakav treba da bude čovekov odnos prema Bogu, a zatim i prema drugim ljudima:
1. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom snagom svojom i svim umom svojim i svom dušom svojom.
2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.