Mantra

Mantra OM

Om symbol in the sand at the beach
Bezvučni zvuk

OM je bezvučni zvuk. On je vibracija Svevišnjeg. Naziva se Semenim Zvukom Vasione, jer je ovim zvukom Svevišnji pokrenuo prvu vibraciju Svoje tvorevine. Prepuna Vasiona je neprekidno održavana stvaralačkom vibracijom Božanskog Oma.
Slog OM je nedeljiv, ali svaki njegov deo predstavlja drugačiji oblik Svevišnjeg. Sanskritsko A predstavlja i otelovljuje Svest Tvorca, Brame; Sanskritsko U, Održavaoca, Višnua; Sanskritsko M, Preobrazitelja, Šivu. Uzeto zajedno, A U M je spontani kosmički ritam kojim Bog obgrljuje vasionu.
Opšti OM, oslobođen od Svevišnjeg, beskonačni je Okean. Pojedinačni OM, pevan od čoveka, kap je u tom Okeanu. Ona ne može biti odvojena od Okeana, a ipak, čak i kapljica može prisvojiti Okean kao svoj sopstveni. Pevajući OM, čovek dodiruje i iznosi kosmičku vibraciju Vrhunskog Zvuka. Kada neko može čuti Bezvučni Zvuk unutar sebe, kada se može poistovetiti s njim, kada može živeti unutar OM-a, on može biti oslobođen od okova neznanja i ostvariti Svevišnjeg iznutra i spolja.
Bez rođenja je Svevišnji; bez rođenja je OM. Bez kraja je Svevišnji; bez kraja je OM. Obesmrćenost je OM-ov opšti Identitet.
Kada smo u neznanju, OM nas hrani, jer OM je Bog. Kada smo u Znanju, OM nas još uvek hrani. Kada smo izvan i neznanja i Znanja, OM nastavlja da nas hrani, jer je on nektar koji daje život tvorevini, rođenoj i nerođenoj.

Značenje Oma

OM je postojao. Ništa više. OM postoji. Ništa više. OM će postojati. Ništa više. Šta je OM? On je majka svih indijskih mantri. Šta je mantra? Ona je Moć prerušena u zvuk. Zvuk OM-a je jedinstven. Obično, kada se dve stvari sudare, čujemo zvuk. Ali ovome zvuku ne treba takav rad. On je anahata, „neudaren“. On je bezvučni zvuk. Jogi ili duhovna ličnost ga čuje kako se stvara sam u najdubljim kutcima njegovog srca. Kada počneš da ga čuješ, možeš biti siguran da si daleko napredovao u duhovnom životu. Tvoja spoznaja Boga neće više ostati puki plač u daljinii. Dan tvoje spoznaje Sebe brzo se približava.
„A“ stoji za Težnju da ostvariš Boga. „U“ stoji za Jedinstvo sa Bogom. „M“ stoji za Ispoljavanje Boga u nama, sa nama i kroz nas.
OM kaže da čovek greši kad kaže da živi jer diše. On živi jer je u njegovom dahu Moć koja je Sam Bog.
O čoveče, OM može ispuniti sve tvoje želje ili te OM može osloboditi svih tvojih želja. Samo jedan dar je odobren; biraj jedno od ovo dvoje. Ako se tvoje zemaljske želje čine beskonačnim, tada budi uveren da je Božje bogatstvo više no bekonačno. Možeš slobodno nastaviti da tražiš od Njega svetovne stvari. Ali, ako hoćeš unutrašnju i spoljašnju slobodu, Bog, biće potpune Slobode, može večno ispuniti tvoje najviše težnje. Onda možeš slobodno nastaviti da težiš za božanskim stvarima.
OM je jedan jedini sanskritski simbol predstavljen na engleskom sa tri slova izgovorena kao jedan slog. Mogli bismo govoriti o OM-u do kraja veka bez iscrpljivanja njegovog beskonačnog značenja. Možemo reći da je OM drvo. Drvo ima svoje korenje čvrsto ukorenjeno u tlu. Njegovo deblo, grane i grančice pružaju se naviše, naviše, naviše u nemoj molitvi Najvišem. Drvo je živući simbol plamteće težnje. Korenje, koje se uklopava duboko kao da pokušava da dosegne samu utrobu zemlje, da izvuče njenu životnu hranu, predstavljeno je sa „A“. Deblo i lišće, koji ispoljavaju večni Život za sve nas, koji možemo da vidimo na ovoj ravni postojanja, predstavljeni su sa „U“. Najviše grančice koje se pružaju ka beskonačnom kao nema molitva Najvišem, predstavljene su sa „M“.
OM je reka. „A“ je izvor, što navire iz nedara zemlje. „U“ je bujica večnog Života što nosi sa sobom sve šta dotakne. „M“ je krajnji dolazak na beskonačni Okean prevazilazećeg Onostranog.
OM je upaljena sveća. „A“ je vosak, „U“ je plamen, „M“ je svetlost i toplina što se širi spolja ka najdaljem i naviše ka najvišem.
OM je čovek. „A“ predstavlja njegovu osnovnu fizičku prirodu, sile koje ga hrane i pokreću. „U“ predstavlja ispoljavanje njegovog života, koje raste ka većim i višim oblicima izražavanja. „M“ predstavlja njegovu težeću dušu koja dodiruje Stopala Svevišnjeg.
OM je Bog. „A“ ispoljava vidljivo postojanje: tvorevinu u njenim beskonačnim oblicima i nebrojenim izrazima. „U“ je struja Života večnog, što nosi celu tvorevinu napred i naviše. „M“ je beskonačni Svevišnji, prevazilazeći Neispoljeni.
OM je bezvučni zvuk. On je vibracija Svevišnjeg. On je jedan, nedeljiv, neizreciv zvuk. Kada čujemo bezvučni zvuk iznutra, kada se poistovetimo s njim, kada živimo unutar njega, možemo biti oslobođeni od okova neznanja i ostvariti Svevišnjeg iznutra i spolja.

Šri Činmoj: Značenje Oma

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.