Guru Nanak Učenje Guru Nanaka

Delo Učenje Guru Nanaka

O BOGU

Milošću Vrhovnog Bića. Večnoga. Svepristutnog. Tvorca. (Kosmičkog) Obitavaoca. Bez straha. Bez mržnje. Bića izvan Vremena. Neutelovljenog. Samosvojnog. Rasvetljivača. Istinit na početku. Istinit u prvobitno doba, Istinit je i Istinit će biti.

Bog niti je postavljen niti stvoren. Da, on je Sammosvojan, Jedino Čist.

Iako se kroz dobra dela postiže bolji oblik života, spas dolazi samo kroz Božju Milost i Ljubav.

Njegovo znanje je neprenosivo. i da znam, ne bih mogao da kažem.

Dobar je samo onaj koji je dobar mom Gospodu.

O, Prvobitna Reči, (Tvorče) Maje i Prvobitnog Razloga, slavim Te, Tebe koji si Istina, večna Radost i Divota.

Samo Bog zna svoju veličinu.

Posvuda je Božje sedište, i svuda su Njegove jasle. i On će ih napuniti čime god mu je volja, jednom zauvek.

Samo onaj zna ko Ga vidi.

Bog niti umire, niti ima ko dag a žali.

Samo Bog daje i Njegovo davanje je bezgranično.

Kako će onaj ko prima nemerljive darove proceniti Darodavca?

Sekund, minut, čas, solarni i lunarni dan, doba koja se smenjuju – sve je to stvoreno od jednog sunca. Tako nam se iz mnoštva pokazuje Bog, jedan jedini.

Kada se čovek nađe pred Istinom, Istina mu se otkriva i on se stapa s njom.

Odrekoh se svoje stvaralačke volje i buke razuma, kada sretoh mog Gospoda, bezbrižnog.

Spoznajući Boga u sebi, primamo i blagoslov njegove Milosti i spira se naša nečistoća.

Onaj ko vidi da sve prožima ista svetlost, i shvata bit Guruovog Puta, otkriva Samog Boga.

Ti si Reka Mudrosti. Kako mogu ja, obična riba, da znam gde prestaje Tvoj tok?

On je Istina i Istina je da voli.

On je tvoj Tvorac, tvoj Sveprožimajući Bog.

Na svima je Božja Milost, ali su blagosloveni samo izabrani.

Svi oni govore: “Ti si najviši od visokih”, ali ko Te zaista vidi, o Gospode? Guru je taj koji me uči da vidim, i tada Te vidim gde god da gledam.

Tvojom Voljom, Bože, svi smo postal. Po Tvojoj Volji svi radimo. Tvojom Voljom predajemo se smrti, Tvojom Voljom se stapamo sa Istinom.

Sve je od Boga: uz Njega je čovek na sigurnom. Nekima dolazi u snu; druge blagosilja tako što ih budi.

Bog je stvorio prirodu i nastanio se u njoj.

Gospod moj nije Mario za moje zasluge, ili to što ih nemam, već me je po svojoj unutrašnjoj prirodi privio uz grudi , i više me ni vreo vetar ne može dotaći.

Svet je slep i samo je Bog Onaj koji vidi.

Ako si Ti, o Tvorče, uzrok svih uzroka, kako da se oslonim na svet, i zašto?

Bog deluje prema Božjem Zakonu, i gle, On deluje prema svima različito.

Samo Ti si istinit, o Gospode, koji se ogledaš u svemu kao Istina.

U Tvojim Tvorevinama je Tvoja Svetlost, o Bože, i kroz Tvoju svetlost spoznajemo Tebe I, iako si bez karakteristika, sve karakteristike su u Tebi.

Čovek ne zna Nesaznatljivog, ali kako On da bude spoznat? Kroz Gurua ćeš videti Boga tvog koji je oduvek u tebi.

O Bože, na Tvojoj beskrajnoj, divovskoj krošnji sedimo kao ptice.

Nema drugog koji stvara, (jer) sve je u Bogu. Da, sve što jeste, od Boga je.

I Bog stvori svet voljom svojom i prožme tri sveta Svetlošću svojom.

U potrazi sam za Prijateljem, ali gle, Prijatelj je već sa mnom. Nesaznatljiv je On, o Nanače, ali ga čovek pronalazi kroz Gurua.

GURU

Oni koji su primljeni u Guruovo svetilište, oduvek su tamo upućeni.

Žrtvujem se svome Guruu bezbroj put ana dan, onome koji ljude pretvara u anđele i gle, pretvara ih odmah.

Tolika je slava istinitog Gurua da je čovek blagosloven usred svoga doma.

Mudrost potekla od Gurua je jedino stecište hodočasnika u kome neko može da se očisti od svih grehova.

Kroz Guruova vrata blagoslov je unutrašnjim okom. Ako neko očisti svoju posudu Guruovom Milošću, zablistaće čista.

Kada čovek upozna Savršenog Gurua, njegove sumnje bivaju raspršene i prestaju lutanja uma. Tada poteče (Nektar) sa izvora i čovek jeu skladu sa Muzikom Savršene sreće i vidi svog Gospoda u sopstvenom domu.

Kroz Mudrost Gurua moj se um spaja sa Gospodom u opštem spokoju.

Kada neko teži Istinitom Guruu, oslobađa se Drugog, i očišćen je od svih grehova, i grešni um se čisti, i telo mu svetluca kao zlato i duša mu se stapa sa Naddušom.

Um, kada prihvati vođstvo Gurua, gubeći svaku predstavu o Drugom, stapa se sa Bogom.

Guruov Okean je prepun dragulja, i neiscrpno je njegovo bogatstvo u biserima Istine.

Upoznavši Istinskog Gurua, odgnasmo našu Tamu. i tad se smiri naš ego i mi se sjedinismo s Bogom.

Kada neko razmišlja o Reči Gurua, oslobađa se neznanja, i kad s esloži sa Guruom, stiže do Kapije Spasenja.

I zarđalo gvožđe može se pretvoriti u zlato ako se sa Guruom.

Istinski Guru je čamdžija, a Reč su vesla, i oni će nas povesti na drugu obalu, gde niti je vetra, niti vode, niti oblika, i gde stanuje naš Jedini Gospod koji upravlja Istinskom Rečju koja nas nosi preko. Oni koje je Guru poveo, stigoše na drugu obalu, i videše Onog Istinitog. i napustiše svoja lutanja. Duše se njihove spojiše sa Naddušom. Kroz Guruovu Reč obuzima nas Spokoj, i spajamo se sa Istinom.

Guru je jezero Nektara, a mi smo labudovi na obali. On je more rubina i korala i biserja i dijamanata Božje Hvale kojom je ispunio moje telo i moj um.

Oni koji su pod Guruovim okriljem pravično čine; i ne lutaju, niti su podložni zakonima Smrti. Oni se ne drže grana već korenja, i u njima je žeđ za Istinom.

Verujem u Njega samo kao u gurua koji me je naučio da poštujem Istinu, i iskazuje ono što je neiskazivo i sjedinjava me sa Rečju.

Bog je u Guruu koji seje seme Njegove Reči.

Istiniti Guru mi pomaže da sagledam svet, podzemlje i nebo kroz Svoju Milost. Da, Gospodar kosmosa koji jeste, i uvek će biti, i nije začet u utrobi, Njega vidim u svom srcu.

Čovek vidi Istinitog Gurua samo kroz Njgeovu Milost I, prolazeći kroz bezbrojna rođenja, čuje Njegovu reč.

Bez Gurua nema u nama poštovanja ni ljubavi prema Bogu, niti ulaska u društvo svetaca. Kroz Gurua se um oslobađa greha, kroz (Guruovu) Reč biva očišćen. Kroz spoznaju Gurua čovek pobeđuje sebe i večno slavi kroz Jogu Poštovanja Boga. U prisustvu Gurua-sveca čovek se oslobađa svakog bola. Kaže Nanak: “Na ovaj način (kroz Gurua)čovek biva blagoslovljen jogom Opšteg Spokoja”

Kada neko upozna Gurua, produbljuje svoj intelekt. Um postaje prečist, oslobođen je ega.

Pravi Guru je onaj koji ujedinjuje jednoga sa svima.

DOBRO I ZLO

Kada pronađoh veu u Boga, u meni se zlo preobrazi u dobro.

Samovoljni nikada ne miruju, dok su sse oni okrenuti Bogu već uzdigli u Njegovo Čudo.

Ako se čovekova duša spoji sa Naddušom, a njegov je um u harmoniji sa višim Guruovim Umom, tada želja za nasiljem, ego i lutanja uma prestaju, kao i naše sumnje i jadi.

Ako dobra dela budu tvoja njiva, i reč bude tvoje seme, a put Istine tvoja voda, rodiće se tvoja vera. Tako ćeš saznati o raju i paklu.

Gde su dobra dela, tu je i savršen um.

On čije smo mi biljke, On kome je svet vrt, On daje imena drveću i plodovima koje donose.

Čoveku rađa koliko mu je um plodan, i ubire voća koliko sudbina odredi. Što zaseje, to i žanje.

Želje srca galame kao cimbala i nožna zvonca, a po njima udara doboš sveta. Um pleše po melodiji Kalinog doba. Gde ljudi od spokoja da nađu sebi mesto?

Spoznaj unutarnju Svetlost onog drugog i ne pitaj ga za kastu, jer kasta tamo ne vredi.

Ako neko želi da čini dobro, treba da postane skroman.

Kroz niskost uma gubimo čak i mogućnost da služimo.

Kakva je to ljubav koja se daje Drugom? Samo je onaj koji je stopljen sa Njegovom ljubavlju zaista u ljubavi. Ne zovi voliocem onog koji je dobar samo kad njemu čine dobro, a u nevolji i sam postane zao, jer on trguje ljubavlju.

Prijateljstvo sa nerazumnim i ljubav egoiste su kao linija povučena po vodi, iza koje ne ostaje trag.

Proklet je život koji se vodi samo da bi se uvećao stomak.

Lažov nema časti niti imena, kao crna vrana koja je večno nečista, ili kao ptica u kavezu koja, iako igra iza žica, ne zna za slobodu.

Neka Ljubav bude tvoja njiva. Čistota voda, Istina i Skromnost zaprežni volovi; Poniznost neka bude plug, Savest ruda, Spominjanje Boga plodno tlo, Sjedinjenje (s Bogom) sezona, Milost letina; pre toga ceo svet izgleda kao iluzija. Ako neko tako postupa, po Milosti Božijoj, neće biti razdvojen od Boga.

Naša dela su knjiga koju um piše mastilom (želje). Taj rukopis je dvostruke prirode: dobar ili rđavi, kao što nas pokreće zakon navike, i mi se krećemo. Ali Bog ima beskrajne vrline (kroz koje čovek uspokojava um).

Nestaće škrtosti i pohlepe, i zlobe i ega, i besa i ljubavi prema Maji, velikoj iluziji, kod onoga na kome je Milost Božija.

Kao što se gvožđe topi u peći, a zatim se kali, tako se i grešnik začinje u utrobi opet i opet.

NAČIN ŽIVOTA

Samo nas Istina spasava, da, samo Istina.

Tvoje telo je tvoja njiva, tvoja dela su seme, navodnjavaš je Imenom Božijim, u čijim je rukama cela zemlja. Tvoj um je ratar i kada u tvojoj duši iznikne drvo, postići ćeš stanje Nirvane.

(Maja), veliki obmanjivač, neće prevariti niti povrediti bodežom (ega) onoga ko živi po Volji Božijoj.

Napuni lampu )uma) uljem ljubavi sakupljenim iz svetih knjiga. Neka fitilj bude strah od Boga, zapali ga bakljom Istine. Tako će se upaliti tvoja lampa i susrešćeš Gospoda tvoga.

Posveti se služenjem na ovome svetu i imaćeš počasno sedište u Božjoj Palati.

Ne nalazeći prestonicu, Trgovac uzalud pretražuje četiri kontinenta, jer on ne zna da je Prestonica skrivena u njemu samom.

Upitah mog Gurua: “Molim ted a mi kažeš kako da pođem tvojim putem?”. A on će: “Neka tin a umu uvek bude Hvala Gospodnja, i ako sagoriš agoniju svoga ega, srešćeš Gospoda u oblasti savršene Sreće, jer se Istiniti spoznaje kroz Istinu”.

Blagosloven je vernik koji je iznad ritual, iznad prevlasti uma i svestan istine da Bog zna sve.

Pobožni ostaju blagorodni, čisti i savršeni kao Lotos koji se njiše uzdognut na površini vode, iako mu je korenje u blatu.

Saznajemo Istinu kada volimo Istinu.

Saznajemo Istinu ako nam je poduka istinita i samilosna prema svemu živom, i ako od sebe dajemo milosrdno i punim srcem.

Saznajemo Istinu ako obitavamo u pohodilištu hodočasnika, koje je naša Duša, i uvek smo tamo gde je Guruova Volja.

Neka tvoj um budu krajevi užeta, a budnost neka bude gorući štapić. i neka je taj plamen pominjanje Božjeg Imena; tako ćeš pokupiti maslo, da, Nektar Božiji. Neka tvoj um bude boravište (Božje) oprano u vodama Istine, i ponudi darove od lišća u znak poštovanja, i posveti Njemu svoj život: tako ćeš uživati u sjedinjenju s tvojim Gospodom.

Sagradi čamac misaonosti i samokontrole a bi neometano preplovio (more materijalnog postojanja), kao da nema mora koje treba preći, niti struja u njemu. Tako ćeš imati olakšan put.

Od samilosti pamuk, od Skromnosti vlakno, od Uzdržanosti čvor, od Istine preplet: to je sveta Nit duše. Ona se ne kida, niti se prlja, troši ili gori.

Ovaj nestalni um je obuzdan i živi u Istini, svom pravom Domu, kada mu je oslonac Božje Ime, i iskreno voli svoga Gospoda. Tada gas am Bog Tvorac uzima k sebi.

Sjedini svoju svest sa svojim Gospodom tako da, načinivši od sebe splav, preploviš More. U tebi je vatra (čežnje), ugasi je, i tada će ti Svetlost Mudrosti goreti pouzdana i blistava. Ona će ti pomoći da preplivaš More (materijalnog postojanja) i um će ti se prosvetliti i saznaćeš sve.

Onaj koji zna sebe, zna (Boga) i njegova se duša stapa sa Naddušom.

Ko se drži dalje i iznad (želje), kroz Guruovu reč, nalazi svog Boga u Kući bez Straha.

Moja žena, sin, otac i brat; ko će me od njih držati za ruku? Ikada padnem u grob, niko mi neće pomoći kada se pročita poslednja molitva.

Životom u Istini oni koji pronalaze Istinu i primaju Mudrost Gurua, niti su rođeni, niti umiru; njihovi dolasci i odlasci su okončani.

Oni okrenuti sebi dolaze i odlaze, dok Božji Čovek miruje u Istini.

Telo je samo zemlja po kojoj gori vazduh. Kada se prašina vrati prašini i vazduh vazduhu, šta to umire? Umire pojedinačna svest, umiru težnje, lični ponos, ali ne umire svevideća Duša.

POSTANAK

Eonima je postojao samo haos: nije bilo ni zemlje, ni neba, samo večna Božja Volja. i nije bilo ni noći ni dana, ni sunca ni meseca, Bog je boravio u Sebi. Niti je bilo (četiri) izvora postanka, niti govora. Ne beše ni vazduha ni vode, ni rođenja ni smrti, ni postajanja ni nestajanja. Nije bilo strana sveta niti podsveta, niti sedam mora, ni potoka, ni izvora. Nije postojalo nebo, niti zemlja, niti svet, niti podzemlje. Nije bilo spoljnih regija, ni vremena, ni smrti, ni raja ni pakla. Niti je bilo trijstva Brame, Višnnua i Šive, ne, niti drugog do Apsolutnog Gospoda. Ne beše žene, čoveka; kaste, položaja, uživanja ili bola. Ne beše neoženjenih, niti milosrdnih ljudi, ni posvećenika, niti onih koji streme, niti uživalaca u slastima tela, niti Jogija, Džangama, ili Nata, ni sekte i pohlepe. Niti je bilo pobožnih i misaonih, niti samokontrole; nije bilo obožavalaca niti isposnika. Da, ne beše nikog drugog da prozbori: “Gle, eto i drugih”. Beše samo Gospod u Beskrajnom Miru ovenčan samo svojom slavom.

ŽENE

Od žene smo rođeni, u utrobi žene začeti. Ženom smo vereni, ženom se venčavamo. Žena je naš drug, od žene potiče porodica. Kroz ženu smo vezani za ovaj svet. Kako nazvati zlom ženu, onu koja rađa kraljeve i sve druge druge? Od žene je žena, bez žene nema nikoga, osim samog Boga.

SEOBA DUŠE

Dragoceno je čovekovo rođenje: postižu ga samo oni okrenuti Bogu.

Bez milosti Gurua čovek stalno luta.

Vodeći ispravan život oni koji pronalaze Istinnu i primaju Guruovu mudrost niti se rađaju, niti umiru. Njihova lutanja su prestala.

Božji čovek ide kad i kud mu je volja.

ČOVEK

Događa se samo ono što je Božija Volja, jer ništa nije u ljudskim rukama.

Divan je Božji Hram u tebi. On, Tvorac, ga je podigao.

Ugrađujući Svoje Ime u nas, Bog od našeg tela načini izraz Svog Zakona.

Telo koje je dospelo ovde s tobom neće te pratiti zauvek. Tvoj otac, majka, sinovi i rođaci koje voliš predaće te ognju kada se duša rastane od tela.

Telo je grudva od prašine, lažni zid od peska; kako ćeš onda, o čoveče, doći do Vrline bez Imena Gospodnjeg?

Telo je stablo, umm je pupoljak, pet načina spoznaje su pupoljci. Oni se sjedinjuju s Bogom, postaju deo Njegove Suštine i tako ostaju slobodni. Onima koji lete brzo u potrazi za semenom (želje) potkresana su krila i padaju u klopku teškog greha.

Divan je zvuk, divna je mudrost. Divan je život, divna njegova obeležja. Divan je oblik, divne su boje. Divna su stvorenja koja okolo lutaju obnažena. Divan je vazduh, i voda. Divna je vatra što čini tolika čuda. Divna je zemlja, divne su vrste. Divni su ukusiu kojima je život ispunjen. Divno je Jedinstvo, divna Posebnost. Divna je glad, divno je iskustvo. Divna je hvala, divno je slavljenje, divan je Put, divno odstupanje. Divna je bliskost, divno rastojanje. Divno je Prisustvo koje vidimo u postojećem. Začuđen sam kada vidim čudo za čudom. Ali tek kroz savršenu Sudbinu čovek zna odgovor na sve.

Iz knjige: Gopal Singh, Guru Nanak

Tragalac

Svi smo mi listovi, cvetovi
I plodovi
Na različitim granama-religijama
Nerođenog i besmrtnog
Drveta života

(Šri Činmoj)

Dodajte komentar

Komentariši

Your email address will not be published.